phone
phone mail messenger
close

Wyszukaj

search phone
facebook youtube behance
scrollDown
downarrow

zjedź niżej

tło contenera
POLITYKA PRYWATNOŚCI

określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy.

SPIS TREŚCI:
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
 4. ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
 5. PROFILOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Strony Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Patryk Paziewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WIDEBRAND Patryk Paziewski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: Tarnowska 36/8, 43-300 Bielsko-Biała i adres do doręczeń: Tarnowska 36/8, 43-300 Bielsko-Biała, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 782002022 – zwany dalej „Administratorem”.
 3. Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 4. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej Usługobiorcę jest dobrowolne.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub przez Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Strony Internetowej w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:
     
  Cel   przetwarzania danych   
     
  Podstawa prawna przetwarzania danych   
     
  Okres przechowywania danych   
     
  Korzystanie   ze Strony Internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania   
     
  Artykuł   6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)   – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych   interesów Administratora    
     
  Dane   są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego   przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia   roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu   prowadzonej przez Administratora   działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w   szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy   Sprzedaży dwa lata).   
     
  Prowadzenie   statystyk i analiza ruchu na Stronie Internetowej   
     
  Artykuł   6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)   – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych   interesów Administratora    
     
  Dane   są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego   przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia   roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności   gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu   Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży   dwa lata).   
4. ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Usługobiorców Strony Internetowej mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: kancelaria podatkowa
  1. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  2. dostawcy umieszczonych na Stronie Internetowej wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej Stronę Internetową pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:
  3. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na Stronie Internetowej z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze Strony Internetowej do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na Stronie Internetowej – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
5. PROFILOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać ze Strony Internetowej z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą możliwości korzystania z Usług Elektronicznych na Stronie Internetowej
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.
7. COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ I ANALITYKA
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Stronę Internetową można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:
  Ze względu na ich dostawcę:
  1)
  własne (tworzone przez Stronę Internetową Administratora) oraz
  2)
  należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
  Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej Stronę Internetową:
  1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Strony Internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz
  2)
  stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
  Ze względu na cel ich stosowania:
  1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej),
  2)
  funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Strony Internetowej do preferencji osoby odwiedzającej stronę),
  3)
  analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej),
  4)
  marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej Stronę Internetową w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od Strony Internetowej, takich jak portale społecznościowe
 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących konkretnych celach:
     
  Cele stosowanie plików Cookies na   Stronie Internetowej Administratora   
     
  identyfikacji   Usługobiorców jako zalogowanych na Stronie Internetowej i pokazywania, że są   zalogowani (pliki Cookies niezbędne)   
     
  prowadzenia   anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony   Internetowej (pliki Cookies statystyczne)   
 4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez Stronę Internetową jest możliwe w następujący sposób:

  W przeglądarce Chrome:
  (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
     
  W przeglądarce Firefox:
     (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do   zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka   śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych”   lub „Treści z elementami śledzącymi”   
     
  W przeglądarce Internet Explorer:
     (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”,   (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij   pole „Wyświetl pliki”   
     
  W przeglądarce Opera:
     (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do   zakładki „Pliki cookie”.   
     
  w przeglądarce Safari:
     (1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)   kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”   
     
  Niezależnie od przeglądarki, za pomocą   narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/   
 5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
  6. w przeglądarce Microsoft Edge
 7. Administrator może korzystać w Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową i analizie ruchu na Stronie Internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie Internetowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej Administratora.

Ponad 100 firm
zaufało naszym kompetencjom

client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
#SPECODIT

Sprawdzony sposób na poprawę strony i marketingu firmy...

Czy Twoje działania marketingowe i strona internetowa przyciągają odpowiednią ilość potencjalnych klientów? Posiadasz już swoją wymarzoną stronę, która jest nowoczesna, szybka i dostosowana do urządzeń mobilnych?